ابزار مترجم
پیشرفت های ایران - اندیشه نو
سفارش تبلیغ
صبا
 پیشرفت های ایران - اندیشه نو

فرزندان ایران

جمعه 88 مرداد 23 ساعت 3:50 عصر
دوستان عزیز سلام
هزاران سال قبل هنگامی که آریائئ ها سرزمین پنهاور و حاصل خیز ایران را برای سکونت برگزیدند بعد ازآن مادها وپارتها سالها هریک بر بخشی از ایران حکومت کردند، تا زمانی که کورش کبیر این دوقوم بزرگ را متحد نمود و اولین حکومت یک پارچه را تشکیل داد. سلسله هخامنشیان، سلسله اشکانیان وسلسله ساسانیان قبل از اسلام به این امرمهم اهتمام ورزیدند. از آن زمان تاکنون   شیرمرادن وشیرزنان دلاورایرانی فراوانی، جان شیرین خود را برسر نگهبانی و پاسداری از این آب وخاک عزیزنهادند. همچنین ادیبان وسخنوران ، اندیشمندان، دانشمندان وصنعت گران فراوانی برای سربلندی این آب وخاک شبانه روزتلاش نموده اند واز لذت زندگی آرام و راحت خود گذشته اند. برای شاهد مدعای خود به نمونه های بسیارکوچکی اشاره می کنم که عبارتند از: کورش، داریوش، زرتشت، سورنا، بوزرجمهر، و اسطورهای بزرگ همچون کاوه آهنگر، رستم زال، آرش کما گیر،سیاوش که قبل از ورود اسلام به این سرزمین بوده اند و مشاهیربزرگ بعد از اسلام همچون رودکی، فردوسی، ابن سینا، زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، مولوی، حافظ، سعدی، خواجه عبدا..انصاری، باباطاهر، عمرخیام نیشابوری، دهخدا و سرداران بزرگ ایرانی همچون یعقوب لیث صفاری، ابومسلم خراسانی، شیخ حسن جوری ونهضت سربداران، آل بویه ، علویون طبرستان، بعضی از فرمانروایان اولیه سلسله صفویه، افشاریه و زندیه، امیرکبیر، میرزای شیرازی ، ایت ا..بهبهانی، ستارخان، باقرخان، سردارجنگل میرزا کوچک جنگلی، رئیس علی دلواری، آیت ا..نائینی ، ایت ا..مدرس ، دکترشریعتی ، مصدق، آیت ا...کاشانی، چمران، ایت ا.. روح ا..خمینی و سرداران بزرگ معاصرخودمان ازقبیل شهیدان صیادشیرازی ، کشوری، فکوری، شیرودی، کاوه ،همت، خرازی، زین الدین، بروجردی، کاظمی، لشکری. البته دراین دورانها حاکمان بی لیاقت و کم مایه ای بوده اند که زمینه نفوذ وتسلط دشمنان وحشی این کشور وملت را فراهم نموده اند. دشمنان دون صفتی همچون اسکندر مقدونی، چنگیز خان مغول، اشرف ومحمود افغان، ودر دوران جدید هم زمینه دخالت مستقیم وغیر مستقیم قدرت های غربی همچون روسیه تزاری، انگلستان مکاروحیله گر، آمریکای جنایتکار و استعمارگر. دراین میان سلسله های قاجاریه و پهلوی بیش ازپیش زمینه نفوذ و دخالت بیگانگان را دراین کشورفراهم نمودند. به گونه ای که اکثر شاهان این دوسلسله دست نشانده مستقیم قدرتها خارجی بودند وبه جای دفاع از منافع این ملت وکشورحافظ منافع قدرتهای بیگانه بودند. دراین دوران ایرانیان که احساس ذلت وحقارت زیادی می نمودند نهضت های استقلال طلبانه زیادی را پایه گذاری نمودند. البته تمامی این نهضت ها به بوسیله دولتهای مزدورودست نشانده سرکوب شدند وتعداد کثیری از مردم شریف ودلاور این کشور جان عزیز خود را دراین راه فدا نمودند. آخرین حلقه از این نهضت های آزادی خواهانه واستقلال طلبانه نهضت عظیم و مردمی ملت ایران بود که توسط ابرمرد دوران معاصرحضرت امام خمینی شروع وهدایت گردید تا اینکه علی رغم خسارات فراوان جانی، مالی، حیثیتی، این نهضت درتاریخ  22 بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید. ازهمان روزهای اول پیروزی تلاش های فروانی توسط دشمنان این مرز و بوم و کشور باستانی ایران شروع گردید. دشمنان استعمارگر همچون آمریکا و انگلیس که سابقه طولانی و چند صد ساله دراستمعار این کشور و سایرکشورهای خاورمیانه دارند، وکشورهای اروپایی که منافعی داشتند. حتی درداخل گروهای چپ وگروهای التقاطی که زمانی مدعی آزادی خواهی ومبارزه با استکبار بودند دست دردست اربابان خودبه مبارزه آشکار و پنهان با این مردم پرداختند و در راه مستمعره کردن مجدد ایران وملت عزیز آن چه تلاش هایی که ننمودند. دشمن خارجی از بیرون و دشمنان داخلی هم دردرون کشور فشارها وخسارتهای زیادی به این ملت قهرمان آوردند. ولی بحمداله تاکنون ناموفق بوده اند، وانشاءا..بعد ازاین هم ناموفق خواهند بود. چون فرزندان کاوه آهنگر،رستم، سیاوش، یعقوب لیث، شیخ حسن جوری، سردارجنگل ، رئیس علی دلواری، روح ا..خمینی، همرزمان شهیدان دفاع مقدس زنده وهوشیارهستند. حلقه آخر سلسله توطئه های دشمنان ایران عزیز و سربلند که سربلندی ایران را مخالف اهداف شیطانی خود می داند نهضت پوشالی و به تعبیر رهبری انقلاب کاریکاتوری از نهضت اصیل مردم ایران شروع کرده تحت ((عنوان نهضت سبز)) . این نهضت توسط سرویس های جاسوسی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، وبعضی از کشورهای اروپائی طراحی شده ودرخارج ازکشورهدایت کامل می شود. دربین رهبران وهدایت گران داخلی این نهضت کذائی چند دسته وجود دارند.
1- بعضی از آنها ازعوامل بلاواسطه وعامل سرویس های جاسوسی بیگانه بوده که برای انجام ماموریت خود دوره های آموزشی را درخارج ازکشور گذارنده و از لحاظ مالی  و اطلاعاتی تامین می شوند.
2- دسته دوم گروهی هستند که تشنه قدرت وثروت هستند وزمانی داخل حلقه قدرت بوده ولی دیگر اقبال از آنها رویگردان شده ومردم به آنها عنایتی ندارند. این دسته برای برگشتن به قدرت وبهره برداری ازمواهب قدرت با این جریان همراه شده اند. این دسته دارای سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب بوده وحتی بعدا ازپیروزی هم تلاش هایی نموده اند. ولی در عوض از مواهب زیادی هم بهرمند بوده اند. سوال دوستانه ای که باید از این دسته نمود این است که، دلیل همراهی  دشمنان دیروز شما که حتی برای نابودی شما و اهدافتان برنامه داشتند وامروزهمراهیتان می کنند چیست؟ انوشیروان سخنی دارد مبنی بر اینکه دشمنِ دشمن من دوست من است. علت دوستی دشمنان دیروزیتان با شما این است که شما دشمن اهداف دیروز خود شده اید نه اینکه آنها دوست شما شده باشند. البته دوستی آنها با شما تا زمان نابودی دشمن مشترکتان است، و بعد از آن یقین بدانید که دوستان امروزی همان دشمنان گذشته خواهند بود وشما را نیز نابود خواهندکرد.
3- دسته دیگر ازرهبران این نهضت سبزینه افرادی هستندکه منافع خودشان را در بندگی و نوکری بیگانگان می بیند ومزدوری برای دشمنان ایران برایشان افتخار است. تاریخ ایران مملو است از خیانت افراد نان به نرخ روزخور و منفعت طلب. همچنین ممکن است بین این گروه کسانی باشند که از انقلاب شکوه مند ملت ایران ضربه خورده باشد.
تفاوت های این نهضت پوشالی با نهضت عظیم ملت ایران:
الف – روح وباطن نهضت شکوه مند ملت ایران استکبارستیزی و ضد بیگانه بود و خواستار قطع دخالت دشمنان ملت و کشورایران درمقدرات خودبود. اما نهضت سبز روح وباطن او استکبارگرائی و دوستی با بیگانگان و دشمنان ملت و خواستار دخالت و تسلط آنها برمقدرات این ملت، و درنهایت به بندگی کشاندن ومستعمره ودست نشانده بودن است.
 ب – یکی ازاهداف مهم نهضت ملت ایران، استقلال طلبی درزمینه های مدیریتی، اقتصادی، علمی، سیاسی، صنعتی، کشاورزی، دفاعی و ... بوده است. خواسته رهبران انقلاب وامام راحل ومردم عزیز ایران قرارگرفتن درقله های بلند عزت وافتخار، مجد و سربلندی نام و آواز ایران وایرانی بوده است.
 ولی برعکس نهضت سبز هدفی جزء فروختن استقلال امرورزی کشور به بهائی اندک به دشمنان ملت وکشور ایران ندارد. بعنوان شاهد مدعا درطرح نقشه راه که چند سال قبل دروزارت خارجه آمریکا برای خاورمیانه تهیه شد، کشورهای بزرگ خاورمیانه بایستی به کشورهای کوچک تقسیم وتجریه شوند (همانند کشورهای کوچک آمریکای جنوبی). ادراه وکنترل وزیرسلطه داشتن  کشور کوچک بمراتب آسان ترازکشورهای بزرگ وقدرتمند است. ایران عزیز ما هم به 4 کشورکوچکتر تقسیم می شود. نقشه این تقسیمات را مدتی در سایت های مربوطه به نمایش گذاشته بودند. 
ج- رهبران نهضت عظیم ملت ایران، مردانی شریف، شجاع، صادق، خودساخته، متعقد به اهداف الهی ، ازجان گذشته والهی بودند که در راس آنها ایت ا..خمینی قرارگرفته بود. امام فردی روحانی که دارای ایمانی قلبی، حکیمی فرزانه، فقیهی جامع الشرایط، سیاستمداری شجاع، رهبری ساده زیست و صادق بود که برای رسیدن به هدف ازجان،مال، آبرو، فرزند ودیگر تعلقات دنیوی خود گذشته بود. یگانه نقطه اتصال اوبه ذات مقدس حضرت حق و پیروی از ائمه عطهار(ص) بود.
اما رهبران این نهضت سبزچه؟ اینان افرادی هستند که دارای روحیه تجملگرائی، اشرافیگری، دنیاطلبی، قدرت طلب، دروغگو و صادق نبودن، سیاست زدگی، وابسته به قدرتهای خارجی، عافیت طلب، عدم ایمان قلبی به هدف و تغیر موضوع دادن بستگی به شرایط، دورنگاه داشتن خود و خانوداه وهمراهان از خطرو...  
د- در نهضت شکوهمند ملت ایران حضور توده های عظیم مردم از هر قشر وطبقه (فرهنگی،بازاری،دانشگاهی،کسبه، کشاورزان، کارگران، روحانیون، دانجشویان، دانش آموزان و...) کاملا مشهود بود که همگی به شعارهای انقلاب ونهضت وفاداربودند.
اما درنهضت قلابی اقشارمرفه و بی درد، لیبرال های وابسته، چپی ها، منافقین مزدورصدام ، سلطنت طلبها؛ توده ای ها، گروهای فیمینسم، همجنس گراها اشرار و گروهای قوم گرا و قاچاقچی همچون گروه ریگی و... حضوردارند. این طیف های مختلف ازهم اکنون ایمان به هدف مشترک نداشته وعده ای از آنها خواستار بکارگیری پرچم شیروخورشید رژیم گذشته بجای پرچم سبزهستند. البته قشرهایی ازمردم شریف هم حضور داشتند که به محض اطلاع از اهداف واقعی از این نهضت جدا گردیدند. زیرا به هیچ وجه خواهان ضعف وزبونی ملت وکشورایران نبوده و نیستند.
ه- یکی ازدیگرویژگی های نهضت ملت ایران آزادی و برقراری حکومت اسلامی براساس تئوری ولایت فقیه امام خمینی بود.
ولی یکی از اهداف  مهم نهضت سبز ایجاد جمهوری بدون اسلام وسکولار وحذف دین از حکومت است. البته این امر بخاطر القائات غربیان است که ادعا دارند دین از سیاست وحکومت جدا است. ولی یادمان نرفته که اکثر سرزمین هایی که انگلستان تحت سلطه خود در آورد، ابتدا مبلغین وکشیشان را گسیل داشته و زمینه استعمار را فراهم می کرد. وهم اکنون آمریکا و اروپا از یکی از مذهبی ترین حکومت های جهان که همان اسرائیل است حمایت همه جانبه می کنند. اساس پیدایش اسرائیل براساس تئوریهای مذهبی خاخانهای آنهاست.
اکنون بعد از گذشت سی سال از نهضت بزرگ ملت ایران نگاهی گذرا، به ایران قبل از انقلاب و ایران بعد ازانقلاب می اندازیم .قبل ازانقلاب ایران از نظر سیاسی، مدیریتی ، نظامی ، اقتصادی ، صنعتی ، علمی کاملا وابسته بود و تحت کنترل و نفوذ آمریکا و اروپا بود. تنها صنعت ما داشتن ذوب آهن، تولید پیکان و چند پالایشگاه و پتروشیمی بود. کشاورزی هم وضع مناسبی نداشت. تعداد دانشگاه ها بسیار محدود و اکثرا تا مقطع کارشناسی فعال بودند .مدیریت کشور هم تحت نفوذ کامل غرب بود، اما امروز  از لحاظ سیاسی ایران کاملا مستقل ، و در تصمیم گیری های جهانی دارای استقلال رای کامل است و از اصل عزت ،حکمت ومصلحت برای ملت ایران و حمایت از منافع ملی پیروی می کند.ملت ایران سمبل استکبار ستیزی و حق طلبی برای سایرملتها است. در زمینه ی صنعتی ، بزرگ ترین صنایع خودروسازی خاور میانه درایران واقع است.ازنظر صنعت فولاد در رتبه جهانی قرارداریم ،خود کفایی در صنعت نفت و کشتی سازی، برق و نیروگاه ها و صنعت نانو تکنولوژی ، تولید هواپیمای بدون سرنشین و سرنشین دار، صنعت هوا فضا و ساختن ماهواره ی امـید وهمچنین داشتن صنعت هسته ای، این ها کوشه ای از پیشرفت های عظیم ملت ایران است.
در زمینه ی علمی گسترش دانشگاه ها ، تولید علم در زمینه های نانو تکنولوژی ، پزشکی ، دارو سازی  وخود کفایی در علم هسته ای ، پیشرفت عظیم در زمینه ی سلول های بنیادی ، دارو های نو ترکیب ازاین جمله هستند.
در زمینه ی دفاعی تولید انواع سلاح های انفرادی و اجتماعی و انواع  موشک ها وساخت ناو کشتی جنگی و زیر دریایی و....خلاصه در همه زمینه ها پیشرفت های زیادی داشته ایم. خلاصه  روزی نبوده که خبری از ایران در جهان شنیده نشده باشد و پیشرفت های عظیم علمی، صنعتی ، و دفاعی اقتصادی وفرهنگی این ملت به دنیا مخابره نشده باشد. این پیشرفت های عظیم در دورانی بوده که بیشترین تحریم ها ، دشمنی ها و فشار ها روی ملت ایران بوده است.دشمنان قسم خورده ملت ایران از این پیشرفت ها نگران بوده وسعی در مهار و برگشت ایران ، به گذشته را دارند.علت هم واضح است از الگوشدن ایران برای سایرکشورهای منطقه  بیمناک اند. جریان (نهضت سبز) سازی هم به همین خاطر است. اگر نگاهی اجمالی به کشور های همسایه و کشورهایی که سر تعظیم در مقابل استکبار فرود آورده اند،بیفکنیم خواهیم دید که هیچ حرفی در زمینه های جهانی برای گفتن نداشته و صرفا مصرف کنندگان علم ، صنعت وفرهنگ غرب بوده و مصرف کنندگان بی چون و چرای کالای مصرفی غربی هستند.بنابراین ملت عزیز ایران این دستاورد های عظیم را به راحتی به دست نیاورده که به راحتی از دست دهد. یقینا قدرشناس این همه نعمت بوده وبرای حفظ وبقای آن تا سرحد جان تلاش خواهد کرد.

نوشته شده توسط : سروش

نظرات ديگران [ نظر]